Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

 

I. Książki (Books):

I. Książki lub rozdziały w książkach:

1. Tomiałojć L. 1972. Ptaki Polski – Wykaz Gatunków i Rozmieszczenie. Warszawa. PWN, p.303.

1A. Tomiałojć L. 1976. The Birds of Poland: A List of Species and Their Distribution. Warszawa. PWN, p.254 (angielskojęzyczne wznowienie dla Fish and Wildlife Service, US Dept. Interior, Washington).

2. Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski – Rozmieszczenie i Liczebność. Warszawa. PWN, p.464. (The Birds of Poland: Distribution and Abundance).

3. Olaczek R., Tomiałojć L.(eds) 1992. Czynna ochrona zwierząt (An active protection of animals).Warszawa. PWN, p.149.

4. Tomiałojć L.(ed.) 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski.(Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland). Inst. Ochrony Przyrody, Kraków, p.234. (Redaktor i współautor).

5. Tomiałojć L. 1971-1997. (originalne fragmenty) In: U.N. Glutz von Blotzheim & K. Bauer (Red.). Handbuch der Vögel Mitteleuropas. vol. 4-12 und 14. AULA Verlag, Wiesbaden. (c. 700 przedruków danych z moich prac oraz c. 200 oryginalnych niepublikowanych podsumowań dotyczących awifauny Polski).

5A. Tomiałojć L. 1993a. (jeden z 20 współautorów): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. U.N. Glutz von Blotzheim und K.M.Bauer (Red.). AULA Verlag, Wiesbaden, vol. 13 w 3 częściach, ss. 2178.

6. Tucker G.M., Heath M.F. with Tomiałojć L.and Grimmett R.F.A. 1994. Birds in Europe: their conservation status. The BirdLife International, Cambridge, UK, p.600. (Współedytor i współautor).

7. Tomiałojć L. (ed.) 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych (Ecological aspects of land reclamation). Inst. Ochrony Przyrody, Kraków, p. 159 (Edytor i współautor).

8. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław, s. 868.

9. Tomiałojć L., Drabiński A. (red.) 2005. Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN i Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu. Wrocław, 490 s.

 

II. Rozprawy oryginalne (Original papers):

- 1963. Ptaki okolic Dobrego Miasta w powiecie lidzbarskim. Acta Orn 7: 429-463. (Birds of the Dobre Miasto region, distr. Lidzbark).

- 1967. Rzepołuch, Carduelis flavirostris (L.) w Polsce i na obszarach oociennych. Acta Orn. 10: 109-156. (Twite, Carduelis flavirostris, in Poland and adjacent territories).

- 1970. Badania iloociowe nad synantropijną awifauną Legnicy i okolic. Acta Orn. 12: 293-392. (Quantitative studies on the synanthropic avifauna of Legnica town and its environs). Later re-edited in English.

- 1971. Rodziny: Skowronki (Alaudidae) i jaskółki (Hirundinidae). Pp. 21-37. In: B. Ferens (ed.). Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. IV B. Ptaki - Aves. Warszawa, PWN. (Keys to the identification of birds of Poland, chapters on families: Alaudidae and Hirundinidae).

- 1972. Ornitofauna legowa Bagien Biebrzanskich i okolic. Acta Orn. 13: 342-422. (Breeding avifauna of the Biebrza Marshes). (with A. Dyrcz, J. Okulewicz and J. Witkowski).

- 1974. Charakterystyka iloociowa lęgowej i zimowej awifauny lasów okolic Legnicy (Dolny Śląsk). Acta Orn. 14: 59-97. (Quantitative characteristics of the breeding and winter awifauna of forests near Legnica, Lower Silesia).

- 1976. The urban population of the Woodpigeon Columba palumbus Linnaeus, 1758, in Europe - its origin, increase and distribution. Acta Zool. Cracoviensia 21: 585-631.

- 1977. Comparative analysis of the breeding bird communities in two parks of Wrocław and in adjacent Querco-Carpinetum forest. Acta Orn. 16: 117-177 (with P. Profus).

- 1978. The influence of predators on breeding Woodpigeons in London parks. Bird Study 24: 1-10.

- 1980. The impact of predation on urban and rural Woodpigeon (Columba palumbus) populations. Polish Ecol. Studies 5: 141-220.

- 1980. Breeding success and production of young in urban and rural Woodpigeon in Silesia. Proc. XVII Intern. Ornit. Congress, West Berlin, vol. 2: 1311-1315.

- 1984. Breeding bird community of a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Orn. 20: 241-310 (with T. Wesołowski and W. Walankiewicz).

- 1984. The ecology of woodpigeons Columba palumbus wintering on the Iberian Peninsula. Acta Orn. 20: 111-146. (with F. J. Purroy and M. Rodero).

- 1985. Urbanization as a test of adaptive potentials in birds. In: Ilyichev V.D. and Gavrilov V.M. (eds): Acta XVIII Congressus Intern. Ornithol., Moscow, vol. 2: 608-614.

- 1986. The breeding ecology of woodpeckers in a temperate primaeval forest - preliminary data. Acta Orn. 22: 1-21 (with T. Wesołowski).

- 1987. Why low numbers of Parus major in Białowieża Forest - removal experiments. Acta Orn. 23: 303-316 (with T. Wesołowski and T. Stawarczyk).

- 1989. A technique for censusing territorial song thrushes Turdus philomelos. Ann. Zool. Fennici 26: 235-243 (with J. Lontkowski).

- 1990. Breeding bird communities in the primaeval forest of Białowieża, Poland. Pp.141-165 (with T. Wesołowski). In: A. Keast (ed.) - Biogeography and ecology of forest bird communities. The Hague, SPB Acad. Publish.

- 1991. Characteristics of old growth in the Białowieża Forest, Poland. Natural Areas Journal (USA) 11: 7-18.

- 1992. Colonization of dry habitats by the Song Thrush Turdus philomelos: is the type of nest material an important constraint? Bull. British Orn. Club 112: 27-34.

- 1993. Breeding ecology of the Blackbird Turdus merula studied in the primaeval forest of Białowieża (Poland). P.1. Breeding numbers, distribution and nest sites. Acta Orn. 27:131-157.

- 1994. Die Stabilität von Vogelgemeinschaften in einem Urwald der gemässigten Zone: Ergebnisse einer 15-jährigen Studie aus dem Nationalpark von Białowieża (Polen). Orn. Beobachter 91: 73-110. (with T. Wesołowski).

- 1995. Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Bia3owie?a - eine Uebersicht. Orn. Beobachter 92: 111-146. (with T. Wesołowski).

- 1995. Breeding ecology of the Blackbird Turdus merula studied in the primaeval forest of Białowieża (Poland). P.2. Reproduction and mortality. Acta Orn. 29: 101-121.

- 1995. The birds of the Białowieża Forest - additional data and summary. Acta zool. cracov. 38: 363-397.

- 1996. Structure of primaeval forest bird community during 1970s and 1990s (Białowieża National Park, Poland). Acta orn. 31: 133-154 (with T. Wesołowski).

- 1997. Breeding bird dynamics in a primaeval temperate forest: long-term trends in Białowieża National Park (Poland). Ecography 20: 432-453 (with T. Wesołowski).

- 1997. Boreal and Temperate Forests. Ss. 203-238 In: Habitats for Birds in Europe. G. Tucker and Evans M.L.(Eds), BirdLife Intern, Cambridge (co-author).

- 1997. The EBBC Atlas of European Breeding Birds. E.J.M. Hagemeijer and M.J.Blair (eds), T & A D Poyser, London. (One of contributors).

- 1998. A long-term study of changing predation impact on the breeding Woodpigeons. Proc. Vertebrate Pest Conf., York Univ. s.20.

Tomiałojć L. 2000. Did White-backed Woodpecker ever breed in Britain? British Birds 93: 453-456.

Tomiałojć L. 2000a. Naruszenie metodyki liczenia ptaków i zasad ogłaszania wyników. Not. Orn. 41: 71-82.

Tomiałojć L. 2000b. An East-West gradient in the breeding distribution and species richness of the European woodland avifauna. Acta Ornithol. 35: 3-17.

A. Tomialojc L. 2001. Un gradient Est-Ouest dans la repartition et la richesse specifique de l’avifaune Europeenne. Bull. Ass. Natur. Vallée Loing 77: 99-115. (Praca przetłumaczona na jęz. francuski).

Tomiałojć L. 2001a. Ptaki (Aves). W: J. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.) - Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa, s. 315-325.
Wesołowski T,. Tomiałojć L., Mitrus C., Rowiński P., Czeszczewik D. 2002. Breeding bird community of a primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland) at the end of 20th century. Acta Ornithol. 37: 27-45.

Tomiałojć L. 2003. Fakty i mity dotyczące występowania paru gatunków zwierząt w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Zool. 47: 137-147.

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2004. Diversity of the Białowieża Forest avifauna in space and time. J. Ornithol. 145: 81-92.

Tomiałojć L. 2004. Accuracy of the mapping technique for a dense breeding population of the Hawfinch Coccothraustes coccothraustes in a deciduous forest. Acta Ornithol. 39: 67-74.

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2004. Diversity of the Białowieża Forest avifauna in space and time. J. Ornithol. 145: 81-92.

Tomiałojć L. 2005. Distribution, breeding density and nest sites of Hawfinches Coccothraustes coccothraustes in the primeval forest of Białowieża National Park.
Acta Ornithol. 40: 127-138.

Tomiałojć L. 2005. Wpływ ptaków krukowatych na różne populacje grzywacza. W: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.) – Ptaki krukowate Polski. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss.215-229.

Tomiałojć L., Wesołowski T. 2005. The avifauna of the Białowieża Forest: a window into the past. British Birds, 98: 174-193.

Wesołowski T., Tomiałojć L. 2005. Nest sites, nest depredation, and productivity of avian broods in a primeval temperate forest: do the generalizations hold? J.Avian Biology 36: 361-367.

Tomiałojć L., Bursell J. 2006. Why dark plumage of the European Blackbirds Turdus merula? LUNDIANA - J. Neotropical Ornithol. 7 (2): 127-132.

Tomiałojć L., Głowaciński Z. 2006. Zmiany w awifaunie Polski - przeszłość, przyszłość, różne interpretacje. W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) - Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy. Wyd. Sekcji Ornit. PTZool. i Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Olsztyn, ss. 39-85.

Tomiałojć L. 2007. Zmiany awifauny lęgowej w dwóch parkach Legnicy po 40 latach. Notatki Ornit. 48: 232-245.

 

III. Prace przeglądowe, prace metodyczne i doniesienia (Overviews, methodical papers and communiques):

- 1968. Podstawowe metody badan iloociowych awifauny legowej obszarów zadrzewionych i osiedli ludzkich. Notatki Orn. 9: 1-20. (Fundamental methods of the quantitative research of the breeding awifauna of woodland and human settlements).

- 1970. Badania nad fauną ptaków Polski w okresie powojennym - problematyka, wyniki, perspektywy. Przegl. Zool., 14: 95-106. (Post-war bird research work on the Polish avifauna: problems, results, prospects) (with E. Nowak).

- 1971. Uwagi o stosowaniu ocen "czestooci" i liczebnooci ptaków. Przegl. Zool. 15: 79-91. (Some remarks on the use of the terms "frequency" and abundance of birds).

- 1974. The influence of breeding losses on the results of censusing birds. Proc. IV Meeting of Bird Census Committee. Acta Orn. 14: 386-393.

- 1976. Skróty i znaki zalecane w badaniach iloociowych nad ptakami. Notatki Orn. 17: 40-44. (Abbreviations and symbols recommended in quantitative studies of birds; the instructions for bird census work).

- 1977. Postepy badan iloociowych nad ptakami w Polsce. Przegl. Zool., 21: 244-252. (Bird census work in Poland: a progress report).

- 1980. Breeding success and production of young in urban and rural woodpigeons in Silesia. Acta XVII Congr. Intern. Orn., Berlin, 2: 1311-1315.

- 1980. The combined version of the mapping method. In:H. Oelke (ed.): Bird Census Work and Nature Conservation, Proc.VI Intern. Conf. Bird Census and Atlas Work, Göttingen, 92-106.

- 1980. Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków legowych. Notatki Orn. 21: 33-54. (Combined version of the mapping method).

- 1980. Podstawowe informacje o sposobie prowadzenia cenzusów z zastosowaniem kombinowanej metody kartograficznej. Notatki Orn. 21: 55-61. (Recommendations how to carry out census using the combined mapping method).

- 1980. Uwagi o długości życia ptaków. Przegl. Zool. 24: 481-488. (Some remarks on the longevity of ringed birds).

- 1982. Synurbization of birds and the prey-predator relations. In: M. Luniak and B. Pisarski (eds): Animals in Urban Environment. Wroc3aw, 131-139.

- 1983. On the accuracy in the line transect. In: Purroy F.J. (ed.): Censos de Aves en el Mediterraneo, 13-17.

- 1985. Plot size as a source of bias in density estimations. In: Taylor K., Fuller R.J., Lack P.C. (eds): Bird Census and Atlas Studies, BTO, Tring, 87-90.

- 1986. Ochrona ptaków drapieżnych a sokolnictwo w Polsce. In: Aktywna ochrona ptaków drapieżnych i sokolnictwo. Mat. Miedzynarod. Sympozjum, Włocławek/Kikół, Wyd. PZL, 57-73. (Greifvogelschutz und Falknerei in Polen).

- 1987. On the aims and strategy of the International Bird Census Committee. Acta Oecologica-Oecologia Generalis 8: 93-102.

- 1988. Concluding remarks (to the symposium: Avian Population Responses to Man-made Environments). In: Ouellet H. (ed.): Acta XIX Congressus Intern.Ornithologici, Ottawa, 2: 1824-1825.

- 1990. Do point counting and spot mapping produce equivalent estimates of bird densities? Auk, 107: 447-450. (with J. Verner).

- 1992. Ochrona ptaków drapieżnych w Polsce i problem sokolnictwa. Wyd. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Warszawa, PWN, Pp. 79-105. (Conservation of raptors and problem of falconry) (with M. Szymkiewicz).

- 1992. Obawy związane z rozmnażaniem zwierząt w niewoli jako metodą obrony gatunkowej. Wyd. Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, PWN, Pp. 43-65. (Problems with captive breeding as a method of animal species conservation).

- 1992. Czy wyniki z metody kartograficznej są porównywalne pomiedzy oddzielnie pracującymi niedoowiadczonymi obserwatorami? Notatki Orn.33: 131-139. (Are the mapping technique results comparable between the inexperienced persons working in isolation?).

- 1993. Przyrodnicza wartooa dużych rzek i ich dolin w Polsce w owietle badan ornitologicznych (with A. Dyrcz). In: L.Tomiałojć (ed.) - Ochrona przyrody i orodowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, str. 13-37.

- 1994. Podstawowe zadania w zakresie ochrony przyrody na przykładzie Polski. W: Rola kszta3cenia proekologicznego w rozwoju regionalnym - EKO-KSIY- 93 - Materiały z konferencji. Wrocław, str.8-29.

- 1994. Accuracy of the mapping technique estimates for the Hawfinch - preliminary results. In: Hagemeijer E.J.M. & Verstrael T.J. (eds.). Bird Numbers 1992. Distribution, monitoring and ecological aspects. Proc. 12th Intern. Conf. of IBCC, Statistics Netherlands & SOVON, Beek-Ubbergen. 2: 145-147.

- 1995. Ochrona przyrody w Polsce - ocena dyscypliny naukowej. W: Ha3on E. (ed.) Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Warszawa, PAN/KBN. str. 99-121. (with T. Przybylski).

- 1996. Fałszywy obraz ochrony przyrody. Chronmy Przyr. ojcz. 52: 62-68.

- 1996. Niedoceniona, niedoinwestowana i niedorozwinieta administracja ochrony przyrody a ochrona bioró?norodnooci. In: Andrzejewski R. & Wioniewski R.J. (eds) - Różnorodnooa biologiczna - pojecia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania. Wyd. Inst. Ekologii PAN.

- 1997. Biodiversity and sustainable forestry in European forests: how East and West can learn from each other. Wildlife Soc. Bull. (USA) 25: 38-48 (with P. K. Angelstam and others).

- 1997. O potrzebie spójnego systemu monitorowania liczebnooci ptaków legowych w Polsce. Not. orn. 38: 239-254.

Tomiałojć L. 2000. Wybrane aspekty ochrony fauny w parkach narodowych: czynniki ograniczające ochronę fauny. W: Wołoszyn B.W. i Postawa T. (red.) – II Forum dyskusyjne: “Parki narodowe – ich funkcja w czasie i przestrzeni’, Komitet Ochrony Przyrody PAN i Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, ss. 107-115.

Tomiałojć L. 2001. Uwagi na marginesie oceny instytutów i czasopism biologicznych. Kosmos 50: 167-171.

Tomiałojć L. 2001. Kania czarna i dzierzba czarnoczelna. (str. 131-134, 266-268 z A.Adamskim i J. Lontkowskim). W: Polska Czerwona Księga Zwierząt – Kręgowce. PWRiL, W-wa.

Tomiałojć L. 2001. O strategii gospodarowania rzeką i doliną Odry (punkt widzenia przyrodników). W: Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku. Stow. Partnerstwa dla Odry i Woj. Fundusz O.S.iG.W, Wrocław, s. 111-117.

Tomiałojć L. 2001. Ekorozwój bez ekologów? Seminaria naukowe Wrocł. Tow. Naukowego, Ser.A i B, 3 (54): 220-230.

Tomiałojć L. 2002. Obszarowa ochrona przyrody w świetle zagrożeń nadchodzących dekad. Acta Univ. Lodziensis, Folia Biol. et Oecologica 1: 5-38.

Tomiałojć L. 2003. Różnorodność biologiczna, jej wartość i stopień zagrożenia. W cyklu: Biologia dla ekonomii. Wrocławski Biul. Gospodarczy 30:19-36.

Tomiałojć L. 2003. Implications of the climate change for nature conservation. W: Pyka J., Dubicka M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., Sobik M., Błaś M. (red.) – Man and Climate in the XX century. Acta Univ. Wratisl. 2542, Studia Geograficzne 75: 31-50.

Tomiałojć L. 2003. Parki narodowe oznaką stopnia umiłowania Ojczyzny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59 (3): 63-65.

Tomiałojć L. 2003. Main ornithological collections in southern Poland. Symposium Ornithological collections. Bonner Zool. Beiträge 51: 153-155.

Tomiałojć L. 2005. Przyrodnicze ograniczenia dla transportu wodnego na polskich rzekach. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.) -- Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN i Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu. Wrocław, ss.107-120.

Tomiałojć L. 2005. Problem występowania dzikich zwierząt w obrębie zieleni miejskiej. W: Oleksiejuk E., Piotrowiak J. (red.) – Zieleń miejska. Naturalne bogactwo miasta, Zasady gospodarowania i Ochrona. Wyd. Polskie Zrzesz. Inżynierów i Techników Sanit., Toruń, ss. 155-168.

Tomiałojć L. 2005. Ochrona przyrody a rozwój zrównoważony – o skutkach różnego rozumienia zakresów pojęć. Przegl. Przyrodniczy 14 (za r. 2003): 3-17.

Tomiałojć L 2005. Argumenty gospodarki leśnej a ochrona ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Przegląd Leśniczy 1: 11-13.

Tomiałojć L. 2005. Humaniści wsparciem dla ochrony przyrody. W: Dynak W., Ursel M. (red.). Pejzaże kultury – prace ofiarowane prof. J. Kolbuszewskiemu. Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ss. 910-918.

Tomiałojć L. 2006. Old urban parks: The evidence that predation may shape breeding bird communities. Abstracts of the XXIV Intern. Ornithol. Congress, Hamburg. J. Ornithol. 147, suppl.1: 93-94.

Tomiałojć L. 2006. A need for a moratorium on the spread of GMO and GM-products across the Polish countryside and markets (Opinion of the Nature Conservation Committee of the Polish Academy of Sciences). Abstracts. Acta Biochimica Polonica 55, Suppl.1: 22-23.

Tomiałojć L. 2006. Sustainable development and Nature conservation -- a necessity of compromise instead of confrontation. Str. 21-35 w: P. Joost, J. Słodczyk, W.L. Filho (eds) -- Current Issues of Sustainable Development -- Priorities and Trends. Economic and Environmental Studies 8/2006. Wyd. Uniw. Opolskiego, 398 s.

 

animals