Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

dr Jan Kotusz

 

Books (in Polish) / Książki:

BOROŃ A., KOTUSZ J., PRZYBYLSKI M. 2000: Spined loach, golden loach, weatherfish and stone loach [Koza, koza złotawa, piskorz i śliz]. IRS, Olsztyn (in Polish)

Chapters in books (in Polish) / Rozdziały w książkach

In: WOJCIECHOWSKA W. (ed.) 1999: Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich Ochrona. RW KUL, Lublin.
KOTUSZ J., KUSZNIERZ J.: Stan ichtiofauny w Tarasience i drobnych zbiornikach wodnych: 87-91.

In: BRYLIŃSKA M. (ed.) 2000: The Freshwater Fishes of Poland. [Ryby Słodkowodne Polski]. PWN Warszawa. (in Polish)

  1. KOTUSZ J.: Black buffalo Ictiobus niger Rafinesque, 1820. [Buffalo czarny Ictiobus niger Rafinesque, 1820]: 338-339
  2. KOTUSZ J.: Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757). [Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757)]: 473-475
  3. KOTUSZ J.: Goad goby Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857). [Babka łysa (gołogłowa) Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857)]: 479-481
  4. WITKOWSKI A., KOTUSZ J.: Eastern mudminnow Umbra pygmaea (De Kay, 1842). [Muławka wschodnioamerykańska Umbra pygmaea (De Kay, 1842)]: 369-370
  5. WITKOWSKI A., KOTUSZ J.: Stone moroco Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842). [Czebaczek amurski Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)]: 335-337

In: GŁOWACIŃSKI Z. (ed.) 2001: The Polish Red Data Book of Animals. [Polska Czerwona Księga Zwierząt]. PWRiL, Warszawa. (in Polish with summary in English)

  1. KOTUSZ J.: Golden loach, Sabanejewia aurata (de Fill.). [Koza złotawa, Sabanejewia aurata (de Fill.)]: 313-314
  2. KOTUSZ J.: Weatherfish, Misgurnus fossilis (L.). [Piskorz, Misgurnus fossilis (L.)]: 315-316

In: Zarząd Województwa Dolnośląskiego 2005: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. (in Polish)
STAWARCZYK T., JANKOWSKI W., KOTUSZ J.: Fauna. 135-152.

In: Witkowski A. (red.) 2008: Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój. (in Polish)
1. Witkowski A., Kotusz J.: Ryby. 230-236 pp.  
W: Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (eds.) 2011. Water biodiversity assessment and protection. Faculty of Environmental Protection and Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.
Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M.: Alpine bullhead in Hańcza Lake – origin, habitat requirements and seasonal migrations. 61-65.

W: Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (red.) 2011. Ocena i ochrona  bioróżnorodności wód. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M.: Głowacz pręgopłetwy w jeziorze Hańcza – pochodzenie, wymagania siedliskowe i sezonowe migracje. 43-47. (in Polish)


Original papers / Prace oryginalne:

BŁACHUTA J., WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 1994: The first record of the whitefin gudgeon, Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, (Cyprinidae), from the Odra River basin. [Kiełb białopłetwy, Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, (Cyprinidae), w dorzeczu Odry]. Przegl. Zool., 38 (3-4): 309-315 (in Polish with summary in English).

KUSZNIERZ J., WITKOWSKI A., KOTUSZ J., BŁACHUTA J. 1994: The ichthyofauna of the Stobrawa and Smortawa rivers drainage basins. [Ichtiofauna dorzecza Smortawy i Stobrawy]. Rocz. Nauk. PZW, 7: 51-70 (in Polish with summary in English).

WITKOWSKI A., KUSZNIERZ J., KOTUSZ J. 1995: Umbra pygmaea De Kay, 1842 (Osteichthyes, Umbridae), a new introduced fish in Polish ichthyofauna. [Umbra pygmaea De Kay, 1842 (Osteichthyes, Umbridae) nowy introdukowany gatunek ryby w polskiej ichtiofaunie]. Przegl. Zool., 39: 281-286 (in Polish with summary in English).

KOTUSZ J. 1996. Morphological Characteristics of the Mud Loach Misgurnus fossilis (L.) (Pisces: Cobitidae) from the Mid Odra and Vistula River Basins. Acta Icht. et Pisc., 25 (2): 3-14.

KOTUSZ J. 1996: Species protection of loaches (Cobitoidea, Cyprininiformes) in Poland in relation to their distribution and status in other European countries. [Ochrona gatunkowa piskorzowców (Cobitoidea, Cypriniformes) w Polsce na tle ich występowania i statusu w innych krajach Europy]. Zool. Polon., 41 Suppl.: 147-155 (in Polish with summary in English)

KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., WITKOWSKI A. 1996: The ichthyofauna of the Bystrzyca River drainage basin (Mid-Odra River basin). [Ichtiofauna dorzecza Bystrzycy]. Rocz. Nauk. PZW, 9: 63-90. (in Polish with summary in English).

KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., BŁACHUTA J. 1997: Occurrence of Pungitius pungitius (L.) in Silesia (SW Poland). [Występowanie cierniczka Pungitius pungitius (L.) na Śląsku]. Przegl. Zool., 41 (3-4): 247-250 (in Polish with summary in English).

WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 1997: Occurrence of the brook lamprey, Lampetra planeri (Bloch, 1784) in the rivers of Polish Silesia (SW of Poland). Bull. Lampetra, 3: 73-79

WITKOWSKI A., KUSZNIERZ J., KOTUSZ J. 1997: The ichthyofauna of the Mała Panew river drainage basin (Odra river basin). [Ichtiofauna dorzecza Małej Panwi]. Rocz. Nauk. PZW, 10: 61-84 (in Polish with summary in English).

WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 1997: The lampreys (Petromyzonidae) in the ichthyological collection of the Museum of Natural History Wrocław University, Poland. Bull. Lampetra, 3: 65-71

KOTUSZ J., WITKOWSKI A. 1998: Morphometrics of Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae: Gobioninae), a species introduced into the Polish waters. Acta Icht. Pisc., 28 (2): 3-14

BOROŃ A., KOTUSZ J. 1999: A preliminary report and karyotype of a new Cobitis species in the ichthyofauna of Poland. Cytobios, 98: 59-64.

WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KOTUSZ J., HEESE T. 1999: The red list of freshwater lampreys and fishes in Poland [Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski]. Chrońmy Przyr. Ojcz., 55 (4): 5-19 (in Polish with summary in English)

KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., WITKOWSKI A. 2000: Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.) (Osteichthyes, Cichlidae) in the open waters of Poland (the Ruda River, a right affluent of the upper Odra River). [Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (L.) (Osteichthyes, Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry)]. Przegl. Zool., 44 (1-2): 85-87(in Polish with summary in English).

KOTUSZ J. 2000: Intra- and interpopulation morphological variability in diploid and varied-ploidy Cobitis from Poland. Folia Zool. 49 (Suppl. 1): 219-226

BOROŃ A., KOTUSZ J. 2000: The preliminary data on diploid-polyploid complexes of Cobitis in the Odra River basin, Poland (Pisces, Cobitidae). Folia Zool. 49 (Suppl. 1): 79-84

WITKOWSKI A., KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., CZARNY Z., BŁACHUTA J. 2000: Monitoring of the Kwisa River ichthyofauna. [Monitoring ichtiofauny Kwisy]. Rocz. Nauk. PZW, 13: 5-22 (in Polish with summary in English).

WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KOTUSZ J., KUSZNIERZ J. 2000: The lampreys and fishes of the upper and mid Odra basin (Silesia, SW of Poland) - the present situation. Acta Hydrobiol., 42 (3/4): 283-303

KOTUSZ J., WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KUSZNIERZ J. 2001: Present fish fauna of the upper and middle Odra catchment. [Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry]. Rocz. Nauk. PZW 14 (Suppl.): 297-310 (in Polish with summary in English)

WITKOWSKI A., KOTUSZ J., KUSZNIERZ., BALDY K., KLESZCZ M., POPIOŁEK M., STAŚ M. 2001: Distribution and structure of brown trout (Salmo trutta m. fario L.) population in streams of the Góry Stołowe National Park. [Rozsiedlenie i struktura populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta fario L.) w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 20 (4): 83-92 (in Polish with summary in English)

WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 2003: Pirapitinga, Piractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae, Osteichthyes) in Poland - another introduced species. [Pirapitinga, Piractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae: Osteichthyes) w Polsce - kolejny introdukowany gatunek]. Przegl. Zool. 47: (3-4): 221-224. (in Polish with summary in English)

KRUK A., KOTUSZ J. SZYMCZAK M., SPYCHALSKI P. 2003: Stone Moroco Pseudorasbora parva (Schlegel, 1942) (Cyprinidae, Gobioninae) - a new component in the ichthyofauna of the Łódź voivodeship [Czebaczek amurski Pseudorasbora parva (Schlegel, 1942) (Cyprinidae, Gobioninae) - nowy element w ichtiofaunie województwa łódzkiego]. Rocz. Nauk. PZW, 16: 97-101. (In Polish with summary in English).

POPIOŁEK M., OKULEWICZ J., KOTUSZ J. 2003: The first record of Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) from cobitid fishes of Poland. Helminthologia 40 (4): 245-246.

POPIOŁEK M., KOTUSZ J. 2003: Endoparasitic helminths of fishes of the genus Cobitis from Poland. Folia biol. (Kraków). 51 (Suppl.): 173-178

ERÖS T., SALLAI Z., KOTUSZ J. 2003: Distribution and conservation status of loaches in Hungary. Folia biol. (Kraków). 51 (Suppl.): 17-19

WITKOWSKI A., KOTUSZ J., BARAN M., BŁACHUTA J., NAPORA K. 2004: Fish movements at the fish pass "Wały Śląskie" in Odra River. [Przechodzenie ryb przez przepławkę "Wały Śląskie" na Odrze]. Kom. Ryb. 3: 1-4. (In Polish)

KOTUSZ, J., KRAPPE, M., KUSZNIERZ, J., POPIOŁEK, M., RIEL, P., WATERSTRAAT, A. & WITKOWSKI A. 2004: Distribution, density and habitat of Cottus poecilopus (Heckel, 1836) in Lake Hańcza (NE Poland) as compared with the situation in the Luzin lakes (NE Germany). Verhandlungen der Gesellschaft f. Ichthyologie. 4: 91-105

POPIOŁEK M., WITKOWSKI A., KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., BALDY K. 2004: Intestinal parasites of brown trout (Salmo trutta fario L.) from streams of the Stołowe Mountains National Park. [Pasożyty jelitowe pstrągów potokowych (Salmo trutta fario L.) z potoków Parku Narodowego Gór Stołowych]. Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 121-127. (in Polish with summary in English)

POPIOŁEK M., KOTUSZ J. 2004: Metacercariae of digeneans occuring in Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae). [Metacerkarie przywr występujące u Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae)]. Wiad. Parazyt. 50 (3): 2004: 609-613 (in Polish with summary in English)

WITKOWSKI A., KOTUSZ J., PRZYBYLSKI M., MARSZAŁ, L., HEESE T., AMIROWICZ A., BURAS P., KUKUŁA K. 2004: Origin, species composition and present degree of thereat to fish fauna In the Vistula and Oder river systems. [Pochodzenie, skład gatunkowy i aktualny stopień zagrożenia ichtiofauny w dorzeczu Wisły i Odry]. Arch. Pol. Fish. 12, Suppl. 2: 7-20 (in Polish with summary in English)

PRZYBYLSKI M., ZIĘBA G., KOTUSZ J., TERLECKI J., KUKUŁA K. 2004: Analysis of threats to the fish fauna in selected Polish rivers. [Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski]. Arch. Pol. Fish. 12, Suppl. 2: 131-142 (in Polish with summary in English)

BOROŃ A., KOTUSZ J. 2004: Species names and systematics of the inland fish and lampreys recorded in Poland. [Nazwy gatunkowe i systematyka ryb i minogów odnotowanych w wodach śródlądowych Polski]. Arch. Pol. Fish. 12, Suppl. 2: 167-174 (in Polish with summary in English)

RADTKE G., WITKOWSKI A., GROCHOWSKI A., DĘBOWSKI P., KOTUSZ J. 2005: Discovery of the Siberian sculpin Cottus poecilopus Heckel, 1840 (Cottidae) in costal rivers of the sothern Baltic basin (N Poland). [Odkrycie głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus Heckel, 1840 (Cottidae) w polskich przymorskich rzekach.]. Przegl. Zool. 49 (1-2): 145-151 (in Polish with summary in English)

KUSZNIERZ J., KOTUSZ J., POPIOŁEK M., WITKOWSKI A. 2005: Ichthyofauna of the Polish upper Odra river basin. [Ichtiofauna polskich dopływów górnej Odry.]. Rocz. Nauk. PZW, 18: 59-90 (In Polish with summary in English).

KUSZNIERZ J., KOTUSZ J., KRAWCZUK R., POPIOŁEK M., STAŚ M., WITKOWSKI A., BALDY K. 2005: Age and growth of the brown trout Salmo trutta m. fario L. in streams of the Stołowe Mts National Park and adjacent areas. [Wiek i wzrost pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L. w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otulinie.] Szczeliniec 9: 19-30

KOTUSZ J., WITKOWSKI A., BARAN M. and BŁACHUTA J. 2006: Fish migrations in a large lowland river (Odra R., Poland) – based on fish pass observations. Folia Zool. 55 (4): 386-398

WITKOWSKI A., KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., POPIOŁEK, BALDY K. 2006: The ichthyofauna of the Polish tributaries of the Elbe river basin. [Ichtiofauna polskich dopływów dorzecza Łaby.] Rocz. Nauk. PZW, 19: 25-45. (In Polish with summary in English).

JANKO K., FLAJŠHANS M., CHOLEVA L., BOHLEN J., ŠLECHTOWÁ V., RÁBOVÁ M., LAJBNER Z., ŠLECHTÁ V., IVANOVA P., DOBROVOLOV I., CULLING M., PERSAT H., KOTUSZ J. and RÁB P. 2007: Diversity of European spined loaches (genus Cobitis L.): an update of the geographic distribution of the Cobitis taenia hybrid complex with a description of a new molecular tools for species and hybrid determination. J. Fish Biol. 71 (Suppl. C): 387-408

POPIOŁEK M., KOTUSZ J. 2007: State of knowledge of helminth fauna of freshwater fishes of Poland. [Stan poznania helmintofauny ryb słodkowodnych Polski.] Wiadomości Parazytologiczne, 53 (2): 85-90. (In Polish with summary in English).

POPIOŁEK M., SZCZĘSNA J., KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., WITKOWSKI A. 2007: The level of infection with gastro-intestinal nematodes in Svalbard reindeers from Hornsund area, Spitsbergen. Pol. Polar Res. 28 (4): 227-282

WITKOWSKI A., PENCZAK T., KOTUSZ J., PRZYBYLSKI M., KRUK A., BŁACHUTA J. 2007: Rheophilous cyprinid fishes of the Odra River basin. [Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry]. Rocz. Nauk PZW, 20: 5-33. (In Polish with summary in English).

WITKOWSKI A., PASZKOWSKI P, KOTUSZ J. 2007: Influence of hatchery on the ichthyofauna of a small lowland river. [Wpływ hodowli stawowej i wylęgani na ichtiofaunę małej nizinnej rzeki]. Inżynieria Ekologiczna: 18: 301-303. (in Polish)

Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J. 2008: Summer  dynamics of density and biomass of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), in a polar stream (SW Spitsbergen). Pol. Polar Res. 29 (3): 237-243.  

Kusznierz J., Kotusz J., Kazak M., Popiołek M., Witkowski A. 2008: Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) from Spitsbergen. Pol. Polar Res. 29 (3): 227-236.  

Witkowski A., Popiołek M., Błachuta M., Kusznierz J., Kotusz J., 2008: The brown trout Salmo trutta m. fario L. from lake Mały Staw (Giant Mts., SW Poland) – a biological and parasitological survay. Opera Corcontica 45: 151-161. 

Kotusz J 2008. Morphological relationships between polyploid hybrid spined loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) and their parental species. Annales Zoologici 58 (4): 891-905. 

Popiołek M., Kotusz J: 2008: A checklist of helminth fauna of weatherfish, Misgurnus fossilis (Pisces, Cobitidae) state of the art, species list and perspectives of further studies. Helminthologia 45 (4): 181-184.  

Witkowski A., Kotusz J., 2008: Stanan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW, 21: 23-60. 

Witkowski A., Kotusz J, Przybylski M. 2009: Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(1): 33–52. 

Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. 2009: Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej. Rocz. Nauk. PZW, 22: 5-58. 

Popiołek M., Łuczyński T., Jarnecki H., Kotusz J 2009: The first record of Gyrodactylus latus Bychowsky, 1933 (Monogenea, Gyrodactylidae) from Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Teleostei, Cobitidae) in Poland. Wiad. Parazyt. 55(4): 441–403.

Grabowska J., Kotusz J., Witkowski A. 2010: Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zool. 59 (1): 73 – 85. 

Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2010: Czy głowacica Hucho hucho L. ma szanse powrotu do Czadeczki? Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(3): 169–174. 

Witkowski A., Popiołek M., Kusznierz J., Baldy K., Kotusz J. 2010: Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Stłowych. Parki Nar. Rez. Przyr. 29(4): 51-6.

Maciak S., Janko K., Kotusz J, Choleva L., Boroń A., Juchno D., Kujawa R., Kozłowski J., Konarzewski M. 2011. Standard metabolic rate is inversely related to erythrocyte and genome size in allopolyploid fish of Cobitis taenia hybrid complex. Functional Ecology 25(5): 1072-1078.


Proceedings of conferences / Komunikaty konferencyjne:

KOTUSZ J. 1996: Ochrona gatunkowa piskorzowców (Cobitoidea, Cypriniformes) w Polsce na tle ich występowania i statusu w innych krajach Europy. Materiały konferencyjne: "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy". Koszalin 1996

KOTUSZ J. 1999: Intra- and interpopulation morphological variabitity in diploid and varied-ploidy Cobitis from Poland (abstract). Proceedings International Conf. "Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera". Brno 1999, Czech Republic.

BOROŃ A., KOTUSZ J. 1999: The diploid-polyploid complexes of Cobitis in Poland (abstract). Proceedings Iternational Conf. "Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera". Brno 1999, Czech Republic.

KOTUSZ J., WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KUSZNIERZ J. 2000: Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Konferencja: "Ochrona regionalna ichtiofauny". Łopuszna 2000.

KOTUSZ J. 2001: Morphological characteristics of the sibling species of the genus Cobitis (Cypriniformes: Cobitidae) in the southern Baltic catchment area. The 10th European Congress of Ichthyology. September 3-7. 2001, Prague, Czech Republic.

KOTUSZ J. 2002: Morphological diversity pattern of the Cobitis species and polyploid biotypes in the southern Baltic basin (abstract). Proceedings of the 2nd International Conference "Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera". September 9-13, 2002, Olsztyn, Poland.

POPIOŁEK M., KOTUSZ J. 2002: Helminth parasites of fishes of the genus Cobitis from the territory of Poland (abstract). Proceedings of the 2nd International Conference "Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera". September 9-13, 2002, Olsztyn, Poland.

ERÖS T., SALLAI Z., KOTUSZ J. 2002: Distribution and conservation ststus of loaches in Hungary. (abstract). Proceedings of the 2nd International Conference "Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera". September 9-13, 2002, Olsztyn, Poland.

KOTUSZ J., KRAPPE M., KUSZNIERZ J., POPIOŁEK M., RIEL P., WATERSTRAAT A., WITKOWSKI A. 2004: Alpine Bullhead in Lake Hańcza (NE Poland); Its Annual Migrations and Microhabitat Use. (abstract). Proceedings of the 11th European Congress of Ichthyology. September 6-11, 2004, Tallinn, Estonia.

KOTUSZ J. POPIOŁEK M., JANKO K. 2006: Parasite load in sexual and gynogenetic forms of a Cobitis elongatoides complex. Proceedings of the 3rd Iternational Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 24-29, 2006, Šibenik, Croatia.

POPIOŁEK M., KOTUSZ J. 2006: Helminth fauna of weatherfish (Misgurnus fossilis): state of the art, species list and perspectives of further studies. Proceedings of the 3rd Iternational Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 24-29, 2006, Šibenik, Croatia.

KOTUSZ J., POPIOŁEK M., JANKO K. 2008: Czy Czerwona Królowa decyduje o poziomie zarażenia pasożytniczego w aseksualno-seksualnych populacjach ryb z rodzaju Cobitis. XLIV Warsztaty Biologii Ewolucyjnej. 15.03.2008, Warszawa.

WITKOWSKI A., KOTUSZ J., PRZYBYLSKI M. 2008: Aktualny stan i stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 28-30

WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 2008: Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 31-33

CIEŚLA M., KOTUSZ J., ŚLIWIŃSKI J., MIZIELIŃSKI M., WOJDA R. 2008: Rola Polskiego Związku Wędkarskiego w ochronie i racjonalnej gospodarce karpiowatymi rybami reofilnymi. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 22-23

GRABOWSKA J., WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 2008: Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach – zagrożenie dla rodzimej ichtiofauny. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 39-41

KOTUSZ J., KUSZNIERZ J., WITKOWSKI J. 2008: Priorytety w ochronie ichtiofauny słodkowodnej Polski, czyli co łączy gatunki „naturowe”, chronione i zagrażone. Sesja Klubu Przyrodników „Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce - interpretacja, zasoby, ochrona”, 4-6 kwietnia 2008. Łagów Lubuski

Kotusz J., Zawada A. 2009: Brzana karpacka Barbus walecki Rolik, 1970 – gatunek czy mieszaniec międzygatunkowy. XI Zjazd Hydrobiologów Polskich, 09 – 12 września 2009, Lublin, pp. 189-190.  

Kotusz J., Popiołek M., Janko K. 2010. Does Red Queen decide of the level of parasitic infection in a asexual-sexual spined loach population of the genus Cobitis (Teleostei, Cobitidae)? XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, 1-3 wrzesień 2010, Puławy, Streszczenia, s. 39.  

Kotusz J., Janko K., Popiołek, M., Witkowski A. 2010. Are there differences in habitat preferences between sexual and clonal spined loaches? Proceedings of the Iternational Loach Conference. August 31- September 3, 2010, Prague, Czech Republic. 

Janko K., Eisner J, Kotusz J., Drozd P. 2010: When the worst becomes best: triploid hybrid loaches replace diploid hybrids despite having lower fitness. ? Proceedings of the Iternational Loach Conference. August 31- September 3, 2010, Prague, Czech Republic.

Grabowska A., Żurek A., Boron A., Kotusz J. 2010: Chromosome analysis of hybrids between the barbel Barbus barbus (Linnaeus, 1758) and the Balkan barbel Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842 (Pisces, Cyprinidae). Chromosome Research 18 (6): 750-751. 

 Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2011: Alpine bullhead in Hańcza Lake – origin, habitat requirements and seasonal migrations. Book of astracts of the  International informative and training conference: Ichthyological Diversity of Waters. 7-9 March 2011 Ryn, Poland pp. 28. 

 Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J., Błachuta J., Kleszcz M. 2011: Brown trout (Salmo trutta m. fario) in an oligotrophic lake (Mały Staw, Karkonosze). Book of astracts of the  International informative and training conference: Ichthyological Diversity of Waters. 7-9 March 2011 Ryn, Poland pp. 62. 

 Kotusz J., Zawada A. 2011: Walecki barbel (Barbus waleckii Rolik, 1970) – a case of Carpathian endemism or an inter-specific hybridization? Book of Abstracts of the First International Conference on Fish Diversity of Carpathians. September 22-23 2011. Stará Lesná, Slovakia pp. 25-26.

 Witkowski A., Kotusz J. Augustyn L. 2011: The status of the Hucho hucho (L.) in the Polish Carpathian part of the Danube catchment area. Book of Abstracts of the First International Conference on Fish Diversity of Carpathians. September 22-23 2011. Stará Lesná, Slovakia pp. 44-45.


Popular articles for general public (in Polish) / Artykuły popularno-naukowe:

Kozowate - niezwykłe ryby Starego Świata. Wszechświat, 1994, 5: 123-125.

Słodkowodne morze - Bajkał. Wszechświat, 1994, 10: 244-250.

Piskorz. Wędkarz Polski, XII 1995.

Muławka wschodnioamerykańska (Umbra pygmaea) nowy gatunek ryb w naszych wodach. Przegląd Rybacki 1995, 20 (6) 36-38. (wraz z A. Witkowskim, J. Kusznierzem)

Gołowieszka i goniec. Wędkarz Polski 1995

Fenologiczny Kalendarz Tarła, marzec - grudzień (cykl - 10 artykułów). Wiadomości Wędkarskie, 3 - 12, 1999 (wraz z J. Proćkowem)

"Expert evidences/ Ekspertyzy i opracowania wdrożeniowe":
Over a hundred evidences dealing with protection of Polish ichthyofauna / Ponad sto opracowań dotyczących ochrony ichtiofauny Polski.


animals