koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Tematy prac magisterskich

 

Tematy prac magisterskich z entomologii

(prof. Marek Wanat):

 1. Rewizja rodzaju Thyridapion z Nowej Kaledonii (Coleoptera, Apionidae).
 2. Rewizja rodzaju Prototrichapion z tropikalnej Afryki (Coleoptera, Apionidae).

 

Tematy prac magisterskich z malakologii

(prof. Beata Pokryszko):

 1. Zmienność morfometryczna i polimorfizm barwy Bradybaena fruticum w Polsce (Gastropoda: Pulmonata: Bradybaenidae).
 2. Zmienność morfometryczna Perforatella bidentata w Polsce (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae).
 3. Tempo wzrostu i dynamika populacji Enamontana z rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy (Gastropoda: Pumonata: Enidae).

(dr Małgorzata Proćków i dr Tomasz Maltz):

 1. Malakofauna wybranego obszaru (obszar do ustalenia z prowadzącym).
 2. Malakofauna parków miejskich/parków dworskich wybranych miejscowości (do ustalenia z prowadzącym).
 3. Wybrane parametry cyklu życiowego gatunku ślimaka lądowego – w hodowli laboratoryjnej/w terenie (do ustalenia z prowadzącym).
 4. Morfometria/polimorfizm wybranych gatunków ślimaków lądowych (do ustalenia z prowadzącym).

UWAGI:

 • w przypadku tematu związanego z pracą w terenie (prace faunistyczne) prosimy o kontakt zainteresowanego studenta III roku z przyszłym opiekunem najpóźniej do końca maja
 • w przypadku tematu związanego z cyklem życiowym danego gatunku prosimy o kontakt zainteresowanego studenta III roku z przyszłym opiekunem najpóźniej do końca lutego

 

Tematy prac magisterskich z ornitologii

(prof. Tadeusz Stawarczyk):

 1. Wybiórczość siedliskowa podmiejskiej populacji cierniówki Sylvia communis.
 2. Wpływ aktywności wokalnej na sukces reprodukcyjny samców cierniówki Sylvia communis.
 3. Intensywność karmienia piskląt w lęgach cierniówki Sylvia communis.
 4. Wybrane elementy biologii rozrodu cierniówki Sylvia communis.
 5. Ukrycie gniazda a sukces lęgowy cierniówki Sylvia communis.
 6. Wpływ zachowania rodziców przy gnieździe na sukces lęgowy cierniówki Sylvia communis.
 7. Wpływ barwy upierzenia samca na szybkość kojarzenia i sukces lęgowy u cierniówki Sylvia communis.
 8. Rozmieszczenie i wybiórczość siedliskowa miejskiej populacji kwiczoła Turduspilaris we Wrocławiu.
 9. Elementy biologii rozrodu miejskiej populacji kwiczoła Turduspilaris we Wrocławiu.

(dr hab. prof. Marta Borowiec):

 1. Wybrane aspekty biologii i ekologii pełzaczy (Certhia sp.) w rezerwacie Stawy Milickie.
 2. Ekologia rozrodu słowika rdzawego (Luscinia megarhynchos) w Dolinie Baryczy.
 3. Efektywność żerowania pliszki siwej (Motacilla alba).

Tematy prac magisterskich z ichtiologii

(dr Jan Kotusz):

 1. Fluktuująca asymetria w kompleksach ryb o płciowym i klonalnym sposobie rozrodu z rodzaju koza (Cobitis, Cypriniformes). 
 2. Struktura zespołów ryb na stanowiskach występowania populacji kozy w hybrydowym kompleksie Cobitistaenia w dorzeczu Odry.
 3. Ocena efektu „dozowania genomu” w ekspresji genów kodujących markerowe białka enzymatyczne poliploidalnych ryb z rodziny piskorzowatych (Cobitidae, Cypriniformes).
 4. Ocena poziomu poliploidalności metodą cytometrii obrazowej w kompleksie hybrydowym ryb z rodzaju koza (Cobitis, Cypriniformes) z dorzecza Odry.
 5. Ekotypy czy gatunki? Zróżnicowanie morfologiczne głowacza pręgopłetwego C. poecilopus z Polski i Skandynawii.
 6. Czy jesteśmy świadkami inwazji sumika czarnego (Ameiurus melas, Ictaluridae) w wodach śródlądowych Polski?
 7. Efekty przyrodnicze gospodarki wędkarskiej na wodach otwartych: wpływ zarybiania pstrągiem potokowym na zagrożone gatunki ryb z rodziny piskorzowatych (Cobitidae, Cypriniformes).

 

Propozycje tematów magisterskich z mykologii

(dr Marek Halama):

 1. Biota grzybów makroskopijnych Lasu Osobowickiego we Wrocławiu.
 2. Biota grzybów makroskopijnych Parku Zachodniego we Wrocławiu.
 3. Biota makroskopijnych grzybów nadrewnowych rezerwatu "Puszcza Śnieżnej Białki" w Górach Bialskich.
 4. Zróżnicowanie taksonomiczne, ekologia i rozmieszczenie przedstawicieli rodzaju Panaeolus (Fr.) Quél. (Agaricales, Basidiomycota) na Dolnym Śląsku.
 5. Zróżnicowanie taksonomiczne, ekologia i rozmieszczenie przedstawicieli rodzaju Crepidotus (Fr.) Staude (Agaricales, Basidiomycota) na Dolnym Śląsku.
 6. Zróżnicowanie morfologiczne, warunki siedliskowe oraz preferencje substratowe Schizopora flavipora (Cooke) Ryvarden (Hymenochaetales, Basidiomycota) w obrębie zbiorowisk leśnych Wrocławia.
 7. Warunki siedliskowe oraz preferencje substratowe Artomyces pyxidatus (Pers.) Fr. (Russulales, Basidiomycota) w obrębie zbiorowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego.
 8. Warunki siedliskowe oraz preferencje substratowe Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link (Atractiellales, Basidiomycota) w obrębie zbiorowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego.
 9. Warunki siedliskowe oraz preferencje substratowe Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél. (Pezizales, Ascomycota) w obrębie zbiorowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego.
 10. Warunki siedliskowe oraz preferencje substratowe Phellinus pini (Thore) A. Ames (Hymenochaetales, Basidiomycota) w obrębie zbiorowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego.

 

 

 

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt