koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 9.00-15.00
sobota - niedziela: 10.00-16.00

więcej informacji

Badania naukowe prowadzone aktualnie przez pracowników Muzeum

prof. dr hab. Ludwik Tomialojc

 

Prace w trakcie realizacji:

 1. Opracowywanie wyników z Puszczy Białowieskiej.

  Wobec kontynuowania programu białowieskiego przez następców (prof. T. Wesołowski z zespołem) sukcesywne oddawanie do druku wyników prac wcześniejszych pozostaje zadaniem nadal aktualnym. W jego ramach przygotowywane są następujące opracowania:
  1. Wskaźniki rozrodu i śmiertelności w białowieskiej populacji grubodzioba C. coccothraustes. Cz. II.
   Jest to modelowy przykład gatunku gniazdującego wysoko w koronach drzew i poddanego bardzo silnej presji drapieżnictwa lęgowego.
  2. Umiejscowienie gniazd ptaków nadrzewnych zależne od stron świata, badane w warunkach wysokopiennego lasu pierwotnego.
   Na przykładzie gniazd drozda śpiewaka i grubodzioba ujawniona została zależność ich umiejscowienia w koronach drzew od wpływu na to takich czynników, jak temperatura,
   nasłonecznienie oraz zagrożenie ze strony drapieżników.
  3. Ekologia rozrodu pierwotnej populacji drozda śpiewaka Turdus philomelos (2 prace). Analizowane są parametry rozmieszczenia i gęstości populacji, oraz wskaźniki jej rozrodu i śmiertelności. Celem jest porównanie tych wskaźników z pierwotnego lasu z wynikami wcześniej uzyskanymi we wtórnym środowisku (w parkach kilku miast europejskich). Pozwoli to odróżnić co jest pierwotne, a co wtórne, w obyczajach tego modelowego gatunku.
 2. Badania zespołów ptaków gniazdujących w warunkach miejskich

  Wobec ogromnego zainwestowania (rozprawy doktorska i habilitacyjna) w latach 1960ch i wczesnych 1970ch w badania składu i funkcjonowania zespołów lub populacji ptaków miejskich obecne powtarzanie tych liczeń wnosi nową wiedzę: ujawnia kierunki wieloletniej dynamiki w awifaunie terenów zurbanizowanych. I to przy niewielkich dodatkowych nakładach finansowych.

  1. W latach 2005-07 opublikowano pierwsze takie porównania, ujawniające ogromną niestałość składu i liczebności ptaków w parkach miejskich. W r. 2007 i 2008 kontynuowane będą cenzusy ptaków na tych samych co dawniej pow. badawczych we Wrocławiu. Po czym przygotowane zostaną do druku opracowania, jedno przedstawiające kierunki zmian awifauny miejskiej w części Wrocławia, oraz drugie - opracowanie syntetyczne, interpretujące przeciwstawne ukierunkowanie zmian w awifaunie Legnicy i Wrocławia, choć zachodzące w tym samym czasie. Głównym czynnikiem za to odpowiedzialnym wydaje się być (wyniki w opracowaniu) przeciwstawnie nastawiona presja drapieżników, czynnik dotąd niedoceniany w większości badań ekologii ptaków.
  2. Kontynuowane są obserwacje kontrolne miejskiej populacji miejskiej gołębia grzywacza (Columba palumbus) obejmujące okres ponad 40 lat. Przygotowywane są kolejne prace (ostatnia w r. 2005).
 3. Zmiany w stanie ptaków krukowatych Corvidae Zachodniej Polski.

  Kontynuowane jest (od r. 2005) rejestrowanie zmian liczebności ptaków krukowatych w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski. Posiadane wyniki wskazują na bardzo silny spadek liczebności wron, gawronów, kawek i częściowo srok (przy ekspansji i wzroście liczebności populacji kruka), gatunków przez poprzednie dziesięciolecia stale powiększających swą liczebność. Poszukiwane są przyczyny drastycznej zmiany w ukierunkowania trendów.
 4. Porównanie dwóch modeli obszarowej ochrony przyrody: zachodnioeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego.

  W trakcie studiowania europejskiego piśmiennictwa oraz podczas własnych wyjazdów zagranicznych dostrzeżono gruntowne różnice w sposobie rozwijania praktycznej ochrony naturalnych ekosystemów. Celem opracowania będzie przekonanie administratorów, że oba te modele powinny być stosowane obok siebie równolegle (kompensująco), a nie traktowane jako konkurencyjne. Każdy z nich ma pewne zalety, i każdy może być zbyt jednostronny.

 

tomilu@biol.uni.wroc.pl

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt